Aby zobaczyć Kalendarium po 2011 roku Kliknij TUTAJ

Data Nazwa działania
28.12.2007 r. Powołanie Marka Banaszka na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, MAO  (Zarządzenie nr 144/07 z 28 grudnia 2007 r.).
01.01.2008 r. Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt (Zarządzenie nr 145/07 z 28 grudnia 2007 oraz 147/07 z 31 grudnia 2007, 125/08 z 20 listopada 2010 r.,125/10 z 1 grudnia 2010 r.).
03.03.2008 r. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Józefowa”.
14.07.2008 r. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją Projektu.
27.08.2008 r. Powołanie Marzeny Czerbniak na Zastępcę pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, Zastępcę MAO (Zarządzenie nr 96/08 z 27 sierpnia 2008 r.).
sierpień 2008 r. Egzaminy wieńczące postępowanie kwalifikacyjne na MAO i Z-cę MAO.
grudzień 2008 r. Konsultacje społeczne Projektu.
13.02.2009 r. Oświadczenie Rady Miasta Józefowa o zapisie planowanej inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
13.02. 2009 r. Uchwała nr 204/V/09 Rady Miasta Józefowa w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie.
27.02.2009 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie.
02.03.2009 r. Zgoda na realizację przedsięwzięcia - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
30.04.2009 r. Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie.
12.05.2009 r. Pozytywna ocena merytoryczna I stopnia.
15.07.2009 r. Zakończenie budowy wodociągu przy ul. Zawiszy (odcinek od ul. Kopernika do ul. Granicznej wraz z odcinkami wodociągu w dz. 227/2 i 224 z obr. 24 i w ul. Granicznej na odcinku od ul. Zawiszy do ul. 3 Maja) (roboty 523 826,55 zł. + nadzór 5 000 zł.).
13.08.2009 r. Zakończenie budowy wodociągu w ul. Wilsona (odcinek od ul. Obywatelskiej do hydrantu HP11) oraz 2 przyłączy (roboty 16 675,11 zł. + nadzór 2000 zł.).
27.11. 2009 r. Uchwała nr 274/V/09 Rady Miasta Józefowa w sprawie potwierdzenia gotowości do wnoszenia dopłat do taryf oraz uchwała nr 275/V/09 Rady Miasta Józefowa w sprawie potwierdzenia montażu finansowego Projektu.
20.01.2010 r. Zakończenie oceny merytorycznej II stopnia wynikiem pozytywnym (warunkowym), pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska- Stanisława Gawłowskiego.
26.01.2010 r. Spotkanie w WFOŚiGW w sprawie spełnienia warunków uzyskania dofinansowania.
05.02.2010 r. Pozytywna weryfikacja sposobu wypełnienia warunków uzyskania dofinansowania..
18.02.2010 r. Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy usługi Inżyniera kontraktu publikacją wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamówieniu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla Projektu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
18.02.2010 r. Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamówieniu publicznym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę SUW w ramach Projektu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
05.03.2010 r. Zawarcie umowy na budowę kanalizacji w ul. Reymonta  (na odcinku od ul. Jesiotrowej do ul. Skłodowskiej) - termin wykonania 30 kwietnia 2010 r. (213 948,26 zł. brutto).
11.03.2010 r. Uchwała nr 295/V/10 Rady Miasta Józefowa w sprawie montażu finansowego Projektu.
25.03.2010 r. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” w ramach pierwszej osi priorytetowej Gospodarka ściekowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
31.03.2010 r. Odbiór projektów wodociągu w ul. 3 Maja (ok. 120 m. w okolicach ul. Wąskiej) (5 490 zł.).
30.04. 2010 r. Zakończenie budowy kanalizacji w ul. Reymonta (roboty 213 948,26 zł. + nadzór 6 835 zł.).
06.05.2010 r. Ogłoszenie przetargu na budowę sieci wod – kan w związku  z budową odcinka ul. Wawerskiej; rozstrzygnięcie postępowania przetargowego  8 czerwca 2010 r. a podpisanie umowy z ZUTBiP Margot z Warszawy 21 czerwca 2010 roku (129.539,41 zł.).
11.05.2010 r. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na Inżyniera kontraktu dla Projektu (szacunkowa wartość: 4 mln. zł. netto).
14.06.2010 r. Złożono I wniosek o płatność - 13 września 2010 roku IW zatwierdziło do wypłaty 1.187.799,84 zł.; wypłacono 14.10.2010 r.
21.06. 2010 r. Zawarcie umowy z ZUTBiP Margot z Warszawy na budowę sieci wod – kan w związku z budową odcinka ul. Wawerskiej (129.539,41 zł.), planowane zakończenie robót budowlanych 30 września 2010r.
22.06.2010 r. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na roboty budowlane (szacunkowa wartość: ok. 105 mln. zł. netto) w ramach Projektu.
14.07.2010 r. Złożenie II wniosku o płatność – 13 września 2010 IW zatwierdziło do wypłaty 28.772,35 zł.; wypłata nastąpiła w dniu 14.10.2010 r.
08.10.2010 r. Podpisano umowę na działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” z firmą TR Maciejewscy S.J. (umowa o wykonanie usługi nr 586/2010).
14.10.2010 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach:
I wniosku o płatność za okres od 01.01.2008 r. do 31.05.2010 r.  w kwocie 1 187 799,84 zł,
II wniosku o płatność za okres od 01.06.2010 r. do 30.06.2010 r.  w kwocie 28 772,35 zł.
Ogółem kwota: 1 216 572,19 zł.
14.10. 2010 r. Złożenie III wniosku o płatność za okres od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r.; kwota do refundacji: 90 760,27 zł.
15.10.2010 r. Podpisano umowę na świadczenie usług Inżyniera kontraktu dla umów na roboty budowlane realizowanych w ramach Projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-144/09-00).
29.10.2010 r. Wysłano zaproszenia do wykonawców zakwalifikowanych do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane. Przewidywany termin składania ofert cenowych 21 grudnia 2010 r.
29.10.2010 r. Konferencja prasowa Projektu
4-9.11 2010 r. Cykl spotkań z mieszkańcami.
11.2010 Wydanie biuletynu informacyjnego nr 1
11.2010 Start strony internetowej projektu
12.2010 Wydanie biuletynu informacyjnego nr 2
21.12. 2010 r. Otwarcie ofert złożonych przez wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w Projekcie.
23.12. 2010 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach III wniosku o płatność za okres od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r. w kwocie 90 760,27 zł.
05.01.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 3.
10.01.2011 r. Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. Wyniki dla poszczególnych Zadań Projektu są następujące: Zadanie nr 1,2,3,4 – wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A., Zadanie nr 5 – wybrano ofertę firmy KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
14.01.2011 r. Złożenie IV wniosku o płatność za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. refundacja w kwocie 253 782,37.
21.01.2011 r.  Przekazanie dokumentacji z postępowania przetargowego na roboty budowlane w Projekcie do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej Zadania nr 2).
04.02.2011 r.  Montaż pięciu tablic informacyjnych w ramach promocji Projektu.
07.02.2011 r.  Wydanie biuletynu informacyjnego nr 4.
10.02.2011 r.  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 2: firma Wodrol Pruszków S.A. (działająca w konsorcjum z firmą  ISSO 1 Sp. z o.o. ) w wyniku unieważnienia pierwszego wyboru oferty w Zadaniu 2 przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.02.2011 r.  Zakończenie kontroli Prezesa UZP zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla Projektu (Zadania 1,3,4,5). Wynik kontroli: Brak Naruszeń.
17.02.2011 r. Podpisanie kontraktów na roboty budowlane z firmą SKANSKA S.A. dla Zadania 1, 3, 4.
22.02.2011 r.  Zatwierdzenie Raportu Początkowego Inżyniera kontraktu  (Rezydent Krzysztof Zasada, siedziba Jodłowa 16).
22.02.2011 r.  Podpisanie kontraktu na roboty budowlane z firmą KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. dla Zadania 5. 
23.02.2011 r. Wynik kontroli UZP dla Zadania 2: Brak Naruszeń.
28.02.2011 r. Zakończenie wycinki drzew na terenach, gdzie będą prowadzone roboty budowlane w 2011r.
03.03.2011 r. Podpisanie kontraktu na roboty budowlane z konsorcjum Wodrol - Pruszków S.A. i ISSO Sp. z o.o dla Zadania 2.
03.03.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 5.
15.03.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. powołała Pana Stanisława Zdanowiczana stanowiskoPrezesa Zarządu Spółki.
03.03.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 5.
04.04.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 6.
08.04.2011 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach IV wniosku o płatność za okres od 01.10.2010 r. do 30.12.2010 r. w kwocie 253 965,01 zł.
13.04.2011 r. Rozpoczęcie robót budowlanych przy ul. Szerokiej. Budowa tego odcinka wchodzi w zakres Zadania 4 Projektu, a Wykonawcą jest firma Skanska S.A.
14.04.2011 r. Złożenie V Wniosku o płatność za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.
04.05.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 7.
03.06.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 8.
15.06.2011 r. Wydanie Podręcznika Beneficjenta Ostatecznego n.t. procedury podłączenia do sieci.
28.06.2011 r. Konferencja prasowa.
04.07.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 9.
04.07.2011 r. Złożenie VI Wniosku o płatność za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.
06-08.07.2011 r. Cykliczne spotkanie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) i Instytucji Wdrażających (NFOŚiGW, WFOŚiGW ze wszystkich województw) środowiskowe priorytety w ramach POIiŚ wraz ze szkoleniem Beneficjentów działania I.1. POIiŚ z Województwa Mazowieckiego.
19.07.2011 r. Pierwsza zaliczka wypłacona przez Ministra Finansów w wysokości 5.200.000,00 zł. na podstawie VI wniosku o płatność.
20.07.2011 r. Pierwsza decyzja zezwalająca na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza.
02.08.2011 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 10.
04.08.2011 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach V wniosku o płatność za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. w kwocie 143 577,50 zł.
02.09.2011r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 11.
02.09.2011r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach VI wniosku o płatność za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. w kwocie 143 155,34 zł.
04.10.2011r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 12.
12.10.2011r. Złożenie VII Wniosku o płatność za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r.
03.11.2011r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 13.
22-25.11.2011r. Promocja Projektu na Międzynarodowych Targach Poznańskich (Targi Produktów i Usług dla Samorządów lokalnych - Gmina).
02.12.2011r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 14.
06.12.2011r. Zawarcie umowy pożyczki na współfinansowanie wkładu własnego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11.12.2011r. Udział w w Piątym Przedgwiazdkowym Jarmarku Ogólnojózkowym: Gwiazdobranie i Dawanie.
04.01.2012r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 15.
12.01.2012r. Złożenie VIII Wniosku o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.
02.02.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 16.
02.03.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 17.
02.04.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 18.
12.04.2012 r. Złożenie IX Wniosku o płatność za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
23.04.2012 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach VII wniosku o płatność za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. w kwocie 1.901.001,46 zł.
02.05.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 19.
25.05.2012 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach VIII wniosku o płatność za okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 10 435 802,71 zł.
27.05.2012 r. Udział w Hydroogrodzie podczas Festiwalu Otwartych Ogrodów.
04.06.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 20.
26.06.2012 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach IX wniosku o płatność za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. w kwocie 9 460 496,13zł.
02.07.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 21.
07-08.07.2012 r. Udział pracowników JRP w obchodach 50-lecia Miasta.
02.08.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 22.
03.09.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 23.
14.09.2012 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach X wniosku o płatność za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r., wraz z płatnością zaliczkową, w kwocie 11 146 798,69 zł.
03.10.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 24.
05.11.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 25.
26.11.2012 r. Nasadzenia drzew pod nadzorem Nadleśnictwa Celestynów.
27.11.2012 r. Wizyta Prezydenta RP w Józefowie: nadanie Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta, prezentacja Projektu przez Pana Burmistrza Stanisława Kruszewskiego.
03.12.2012 r. Wydanie biuletynu informacyjnego nr 26.
11.12..2012 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach XI wniosku o płatność za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r., wraz z płatnością zaliczkową, w kwocie 9 250 757,77 zł.
13.12.2012 r. Refundacja wydatków przez Ministra Finansów poniesionych w ramach XII wniosku o płatność za okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r. w kwocie 321 703,71 zł.
 

Gościmy

Aktualnie 1 gość online

Najnowszy biuletyn