25 marca 2010 r. to data, która przejdzie do historii Józefowa jako jedna z najważniejszych dla realizowanych w mieście inwestycji. Tego dnia burmistrz Stanisław Kruszewski po kilku miesiącach starań podpisał umowę na dofinansowanie ogromnego zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Projekt o łącznej wartości 105 mln zł zakłada przyłączenie do sieci wodnej aż 6,4 tys. mieszkańców, zaś do sieci kanalizacyjnej - 9,45 tys. mieszkańców.
Inwestycja ma być realizowana w ciągu najbliższych czterech lat. 59 mln zł wyłoży na zadanie Unia Europejska z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Pozostała kwota to wkład własny miasta Józefowa. Po zakończeniu inwestycji 18-tysięczne miasto zostanie niemalże w pełni zwodociągowane i skanalizowane. Dodatkowo powstanie kolejne ujęcie wody.

 
CELE
 
Głównym celem projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych oraz uregulowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków powstających na terenie miasta Józefowa. Projekt ma też na celu ochronę stanu czystości gleb i wód gruntowych poprzez znaczne zmniejszenie liczby przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb), indywidualnego systemu gromadzenia ścieków z gospodarstw domowych, których szczelność nie zawsze jest odpowiednia. Zasadniczym celem inwestycji objętych projektem jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Józefowa, w tym poprawa niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia na terenie miasta.
              
Cele ogólne projektu (oddziaływanie):
 

  • poprawa jakości wód powierzchniowych;
  • zmniejszenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych;
  • poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego poprawa zdrowotności mieszkańców;
  • stworzenie możliwości dla rozwoju inwestycyjnego;
  • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego);
  • zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dostarczanej w sposób ciągły z własnych ujęć wody, o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE;
  • zwiększenie atrakcyjności Józefowa, zwłaszcza z punktu widzenia przyszłych inwestorów branży budownictwa, usług i turystyki.
 
Cele bezpośrednie projektu: Spełnienie wymagań prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Gościmy

Aktualnie 3 gości online

Najnowszy biuletyn

Sonda

Skąd o nas wiesz?