URZĄD MIASTA JÓZEFOWA - JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) została powołana w dniu 1 stycznia 2008 r. w celu realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (Zarządzenie nr 145/07 z 28 grudnia 2007 , 147/07 z 31 grudnia 2007 r. oraz 125/08 z 20 listopada 2010 r., 125/10 z 1 grudnia 2010 r.)
Jednostka Realizująca Projekt zarządza Projektem w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego (w tym dokumentacji formalno-prawnej), procedur przetargowych, nadzoru i współpracy z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami robót budowlanych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi występującymi w Projekcie,  prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu Projektu.

Adres JRP:
Urząd Miasta Józefowa
Bud. "C" przy ul. Sosnowej 17
Godziny pracy JRP: Poniedziałek 9.00-17.00, Wtorek – Piątek 8.00 – 16.00
tel. 22 779-00-57
fax: 22 779-00-15
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół JRP
Pan Marek Banaszek - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”
CERTYFIKAT DO POBRANIA
Do zakresu obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie i podpisywanie lub poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości Projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, Raport Końcowy itp.;
 2. nadzór nad przygotowaniem i publikacją ogłoszeń, przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert, jak również nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 3. nadzór nad działaniami zmierzającymi do założenia przez Beneficjenta rachunku bankowego Projektu i wystąpieniem do Ministerstwa Finansów (za pośrednictwem WFOŚiGW w Warszawie) o akceptację struktury rachunku bankowego Projektu - przed pierwszym przekazaniem środków z Funduszu Spójności;
 4. podpisywanie wniosków Beneficjenta o przekazanie środków (wniosków o zaliczkę z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczenia lub o refundację), wniosków o płatność (pośrednią i końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami warunkującymi przekazanie środków;
 5. podpisywanie dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, dotyczących ponoszonych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych Projektu oraz nadzór nad procesem uznania wydatków za kwalifikowane;
 6. monitorowanie rzeczowe i finansowe postępów w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie oraz zgodności z wytycznymi właściwych instytucji;
 7. zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych;
 8. obsługa kontroli realizacji Umowy o dofinansowanie, a w szczególności: kierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób odpowiedzialnych za realizację zadań w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli, udostępnianie do wglądu akt i dokumentów Projektu, nadzorowanie sporządzania odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp. z akt i dokumentów Projektu, korzystanie z prawa zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń, podpisywanie protokołów z kontroli;
 9. odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji;
 10. odpowiedzialność za ostateczne brzmienie Umowy o dofinansowanie, które zatwierdza swoim podpisem;
 11. odpowiedzialność za poprawność i kompletność umów z Wykonawcami, które opatruje swoimi parafami.
Pani Marzena Czerbniak – Zastępca Pełnomocnikads. Realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”, Kierownik Referatu
CERTYFIKAT DO POBRANIA
Jednostka Realizująca Projekt

Tel. 22 779 00 57, Kom. 608788746
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Do zakresu obowiązków Z-cy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” należy w szczególności:
 1. kierowanie, koordynacja i nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt;
 2. realizacja Projektu, w tym przygotowanie umów i innych dokumentów formalno-prawnych;
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych dotyczących Projektu;
 4. przygotowywanie wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności;
 5. zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie rzeczowe i finansowe Projektu;
 6. przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji Projektu;
 7. współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pani Monika Szołucha-Przybyś – Inspektor ds. technicznych
Koordynuje Zadanie 1 i 2 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Michalin Wschodni oraz Jarosław Pólnocny i Rycice

 

Do zakresu obowiązków Inspektora ds. technicznych należy w szczególności:
 1. pozyskiwanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji Projektu;
 2. planowanie rzeczowe Projektu;
 3. przygotowywanie i nadzorowanie kontraktów na usługę Inżyniera Kontraktu i roboty budowlane dla Zadań 1 i 2 Projektu;
 4. współpraca z wykonawcami w zakresie Zadań 1 i 2 Projektu;
 5. nadzór nad postępem prac w zakresie Zadań 1 i 2 Projektu;
 6. cykliczna sprawozdawczość – monitoring rzeczowy w zakresie Zadań 1 i 2 Projektu.

Pani Urszula Lisowska – Inspektor ds. technicznych
Koordynuje Zadanie 3 i 4
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Dębinka i Emilianów i Kolonia Błota
Tel.: 022 779 00 05, Kom. 608788617
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Do zakresu obowiązków Inspektora ds. technicznych należy w szczególności:
 1. pozyskiwanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji Projektu;
 2. planowanie rzeczowe Projektu;
 3. przygotowywanie i nadzorowanie kontraktów na usługę Inżyniera Kontraktu i roboty budowlane dla Zadań 3 i 4 Projektu;
 4. współpraca z wykonawcami w zakresie Zadań 3 i 4 Projektu;
 5. nadzór nad postępem prac w zakresie Zadań 3 i 4 Projektu;
 6. cykliczna sprawozdawczość – monitoring rzeczowy w zakresie Zadań 3 i 4 Projektu.

Pan Tomasz Rzeszot - Główny Specjalista
koordynuje Zadanie 5-
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Józefowie
Tel.: 022 779 00 05, Kom. 503172801
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Do zakresu obowiązków Głównego Specjalisty należy w szczególności:
 1. planowanie rzeczowe i finansowe Projektu;
 2. koordynacja projektów organizacji ruchu na czas realizacji Projektu;
 3. koordynacja realizacji kontraktów na usługę Inżyniera Kontraktu i roboty budowlane dla całego Projektu;
 4. koordynacja współpracy z wykonawcami w zakresie całego Projektu;
 5. nadzór nad cykliczną sprawozdawczością – monitoringiem rzeczowym w zakresie całego Projektu;
 6. przygotowanie i nadzorowanie kontraktów na usługę Inżyniera Kontraktu i roboty budowlane dla Zadania 5 Projektu;
 7. nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu w zakresie rzeczowym w zakresie Zadania 5 Projektu.

Pani Anna Kondej - Inspektor ds. księgowych
Tel.: 022 779 00 59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 
 
Pani Anna Rak -  Inspektor ds. księgowości
Tel.: 022 779 00 59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
 

Do zakresu obowiązków Inspektora ds. księgowych oraz Specjalisty należy w szczególności:
 1. opracowanie Podręcznika Procedur w zakresie finansów i księgowość- zapewniające bezpieczeństwo systemu zarządzania finansami i zagwarantowanie odpowiedniej kontroli finansowej, zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności.;
 2. prowadzenie rachunkowości Projektu;
 3. założenie rachunku bankowego Projektu, zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności;
 4. kwalifikowalność wydatków, weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym;
 5. realizacja płatności i odzyskiwania kwot wypłaconych nienależnie.
 
Stella Dorota Sokół - Główny Specjalista
Tel.: 022 779 00 59, Kom. 608788772

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Do zakresu obowiązków Głównego Specjalisty należy w szczególności:
 1. planowanie i rozliczanie finansowe Projektu;
 2. przygotowanie wniosków o płatność;
 3. nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu w zakresie finansowym;
 4. koordynacja przygotowywania raportów i dokumentacji wymaganej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Fundusz Spójności.


Monika Mouketou-Tarazewicz -  Inspektor ds. organizacyjnych
Tel.: 022 779 00 59, Kom. 608788736

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Do zakresu obowiązków Specjalisty należy w szczególności:
 1. organizowanie przepływu informacji z zakresu realizacji Projektu;
 2. raportowanie działań informacyjnych i promocyjnych;
 3. odpowiedzialność za realizację wymogów dotyczących informacji i promocji Projektu określonych w przepisach prawnych;
 4. opracowywanie materiałów do strony internetowej www.wodkan.jozefow.pl, Biuletynu Informacyjnego Projektu;
 5. przygotowywanie i aktualizacja Wyliczeń Monitoringu Ekologicznego Projektu.

Gościmy

Aktualnie 1 gość online

Najnowszy biuletyn

Sonda

Skąd o nas wiesz?