Pierwszy milion dotacji wpłynął na konto Miasta

W dniu 14.10.2010 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Józefowa wpłynęły pierwsze środki unijne w łącznej kwocie: 1.216.572,19 zł.

Więcej…

Inżynier kontraktu – Safege S.A.
 Ul. Jodłowa 16
05-420 Jozefów

Pan Krzysztof Zasada – Lider Zespołu
Tel. 696 027 141
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Do zadań Inżyniera kontraktu należy prowadzenie pełnego, wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w tym m.in.:
 
- Sprawdzenie przed przystąpieniem do robót budowlanych prawidłowości sporządzenia przez Kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym oświadczenia o dopuszczeniu do pracy wyłącznie pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp oraz posiadających aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy;
- Zatwierdzanie: projektów technicznych Wykonawcy, materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów, jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki ochrony osobistej;
- Organizowanie badań, jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
- Zatwierdzenie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę;
- Przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów przejściowych, częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego;
- Nadzór na próbami, testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi wykonanych przez Wykonawcę w celu przekazania obiektów Zamawiającemu;
- Akceptacja wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji;
- Sporządzanie wg wymagań Zamawiającego harmonogramu płatności;                
- Sporządzanie na wniosek Zamawiającego dla potrzeb składania wniosków o płatność dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wytycznymi POIiŚ;
- Przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową;
-  Doprowadzanie w miarę możliwości do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą;
-  Zapewnienie obsługi prawnej w trakcie realizacji Projektu w zakresie prawa budowlanego;
- Mediacja i udział w rozwiązywaniu konfliktów społecznych powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych; -  - Przygotowanie i dostarczenie raportów z postępu prac kontraktu na roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
- Egzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań wynikających z kontraktu w okresie zgłaszania wad oraz wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności po upływie okresu rękojmi.

 Postępowanie przetargowe
Procedura wyłonienia wykonawcy usługi Inżyniera Kontraktu została wszczęta 18.02.2010 r. publikacją wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamówieniu publicznym na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla Projektu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Przetarg prowadzony przez Referat Zamówień Publicznych UM, nadzorowany był przez Kancelarię Mec. Pieroga (koszt usługi 26.840,00 zł. brutto). Nie wpłynęło żadne odwołanie.
11 maja 2010 r. – ogłoszenie przetargu ograniczonym na Inżyniera kontraktu dla Projektu (szacunkowa wartość: 4 mln. zł. netto). 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu upłynął  dnia 9 lipca 2010 roku. Złożono 9 wniosków (Safege, DHV, Grontmij, Ekocentrum, Egis, Aecom, Biprowod, Prochem, Halcrow). 8 wniosków wymagało uzupełnień /wyjaśnień, ostatecznie 3 wnioski nie spełniły warunków, pozostałe 6 spełniało i znalazło się na liście rankingowej zaproszonych do składania ofert ostatecznych:
 
pozycja na liście liczba punktów Firma
I 4 Safage
I 4 Grontmij
II 3 Harclow
III 2 Egis
IV 1 DHV
IV 1 Ekocentrum
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Safage S.A. (2.188.070,00 zł. brutto). Wynagrodzenie jest ryczałtowe i będzie płatne miesięcznie w proporcji odpowiadającej zaawansowaniu robót budowlanych.
 
W dniu 15.10.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Józefów podpisana została z firmą SAFEGE S.A., reprezentowaną przez Panią Dyrektor Kamilę Kurowską – Gawryś, Umowa na świadczenie usług Inżyniera kontraktu dla umów na roboty budowlane realizowanych w ramach Projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-144/09-00). 
 


 

Gościmy

Aktualnie 1 gość online

Galerie

Please wait while JT SlideShow is loading images...
JozefowJozefowJozefowJozefowJozefowJozefowJozefow
Licznik dotacji:  60 153 514, 73 PLN
Licznik osób podłączonych:
sieć wodociągowa: 6 540 osób
sieć kanalizacyjna: 9 941 osób

Najnowszy biuletyn